"صاحب امتياز نماد به نام حسين طاهري مي باشد"
شرکت خدمات جهانگردي هشتمين خورشيد
چارتر پروازهاي عتبات عاليات
چارتر قشم ابر ، ايران اير ، ماهان و ...